Anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede Yogyakarta Periode 2022 – 2027

No.NamaNBMJabatan
1.Muhammad Hatta607.701Ketua
2.Muhammad Bariyadi761.605Ketua 1
3.Bambang Sumantri985.079Ketua 2
4.Kurdi Dwinarto1.266.457Ketua 3
5.Hendro Listiyanta989.239Ketua 4
6.Pramudya Ananto Susilo1.055.839Ketua 5
7.Muhammad Arsyad1201.5980.513006Ketua 6
8.Choirul Fajri1.137.480Ketua 7
9.Arifin Hafidz881.156Sekretaris
10.Taufik Ismail831.596Wakil Sekretaris
11.Yogi Jatmikanto1201.8609.1055836Wakil Sekretaris
12.Muh. Zunan Arief686.805Bendahara
13.Barjiyanto559.554Wakil Bendahara